นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จ้างเหมาบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ให้บริหารจัดการตู้สินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operation : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) สนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) จากทางถนนเป็นทางราง เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น ลดมลภาวะ รวมทั้งลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศให้ต่ำลง คาดการณ์ว่าสัดส่วนในการขนส่งตู้สินค้าทางบกมาสู่ทางรางที่ ทลฉ. จะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 2 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี จะทำให้สัดส่วนในการขนส่งตู้สินค้าทางบกมาสู่ระบบการขนส่งทางรางที่ ทลฉ. เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 % มาเป็น 15% ในอนาคต

 

สำหรับโครงการ SRTO พื้นที่ประมาณ 600 ไร่ อยู่ระหว่างท่าเทียบเรือ ชุด B และชุด C ลักษณะของ Rail Yard ซึ่ง กทท. เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงด้านการบริหารและประกอบการ ในส่วนของเครื่องมือ กทท. ได้ติดตั้งรางรถไฟลักษณะเป็นพวงราง จำนวน 6 ราง แต่ละรางมีความยาวในช่วง 1,224 – 1,434 เมตร สามารถจอดขบวนรถไฟได้รางละ 2 ขบวน รวมเป็น 8 ขบวน ในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องมือยกขนตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) ที่สามารถทำงานคร่อมรางรถไฟได้ทั้ง 6 ราง ในเวลาเดียวกัน และให้ ทลฉ. ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟและท่าเทียบเรือ และจ้างเหมาบริหารจัดการตู้สินค้า รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) กทท. ได้ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว อนุมัติจ้างบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาให้บริหารจัดการตู้สินค้า รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในโครงการ SRTO ในราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วย 333.- บาท ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ในวงเงินงบประมาณทำการที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 897,544,890.- บาท

อนึ่งในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีผู้รับเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 5 ราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 2 ราย คือ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารด้านคุณสมบัติผู้เสนอราคา หลักฐานการเสนอราคา และ รายละเอียดตามข้อกำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 แห่งแล้ว มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดเอกสาร ด้านหลักฐานการเสนอราคาของงานจ้างเหมา และได้ตรวจสอบแล้วไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy