ยื่นภาษีออนไลน์ เงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2564 กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบได้จนถึงวันที่ 8 เม.ย. 2565 แต่หากยื่นไม่ทันตามกำหนด หรือล่าช้า ต้องเสียค่าปรับอย่างไร และยื่นได้ที่ไหน หาคำตอบได้ที่นี่

ยื่นภาษี 2565 สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ประจำปีภาษี 2564 มากกว่า 120,000 บาท (กรณีโสด) และมากกว่า 220,000 บาท (กรณีสมรส) มีหน้าที่ยื่นภาษีตามกฎหมาย

 

กรณียื่นแบบกระดาษ ต้องยื่นภายในวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2565
กรณีที่ยื่นผ่านออนไลน์ สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ต่างกันอย่างไรต้องยื่นแบบไหน

 

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ได้แก่

 

ภ.ง.ด.90 ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล
ภ.ง.ด.91 ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริม เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

คลิกอ่านเพิ่ม : วิธี”ยื่นภาษีออนไลน์”เงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 ทำง่ายๆ ผ่าน New e-Filing

: ยื่นภาษี2565 สรุปเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 มีอะไรลดหย่อนได้บ้าง

ยื่นเสียภาษีไม่ทันมีโทษปรับอย่างไร ?

 

หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ภายในกำหนดเวลา ต้องโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
หากเจ้าพนักงานตรวจสอบพบว่า ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้ หรือยื่นแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายไว้ แต่ชำระเงินภาษีขาด จะต้องรับผิดชอบเงินส่วนที่ขาดหายไป และต้องเสียเบี้ยปรับ 1 หรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของกรมสรรพากร
กรณียื่นฯแล้วไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี
จงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
เจตนาไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

การยื่นเสียภาษี – เอกสารที่ใช้

สำหรับผู้มีเงินได้ที่ยื่นเสียภาษีไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด จะต้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรเท่านั้น จะไม่สามารถยื่นภาษีทางออนไลน์ได้ โดยเตรียมเอกสารประกอบไปด้วยดังนี้

 

แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( 50 ทวิ )
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อยภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)
เตรียมเงิน นอกจากจะต้องจ่ายภาษีส่วนที่ค้างแล้ว อาจจะต้องเสียค่าปรับซึ่งเป็นบทลงโทษที่เกิดจากการยื่นภาษีล่าช้า

ที่มา : กรมสรรพากร

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market