“นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น” แจงการเปลี่ยนแปลงวันเสนอขายและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP จากเดิม ระหว่าง 17 มกราคม 2565-28 มกราคม 2565 เป็นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565-11 มีนาคม 2565 เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเลื่อนวันซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นภายใน 11 มีนาคม 2565

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ NEWS ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 30,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.018 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 540 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวันเสนอขายหุ้นในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565-28 มกราคม 2565 และได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจในการบริหาร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอนในรอบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม 2565 และได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุนในหลายด้าน ทางนักลงทุนผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้แจ้งความประสงค์จะขอเลื่อนวันซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกไปเป็นภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอขายและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เป็นช่วงเวลาใหม่ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565-11 มีนาคม 2565

เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์และระเบียบของบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอแจงเปลี่ยนแปลงวันเสนอขายและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จากเดิมในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565-28 มกราคม 2565 เป็นช่วงเวลาใหม่ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565-11 มีนาคม 2565