นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงยอดการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ทั่วประเทศประจำเดือนก.ย.65 และไตรมาส 3/65 ว่า โดยธุรกิจตั้งใหม่ เดือนก.ย.65 จำนวน 7,219 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 19,827.45 ล้านบาท โดยธุรกิจตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 593 ราย คิดเป็น 8% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 513 ราย คิดเป็น 7% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 295 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ

ขณะที่ธุรกิจจัดตั้งใหม่ไตรมาส 3/65 ทั่วประเทศจำนวน 20,495 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 จำนวน 17,954 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 2,541 ราย คิดเป็น 14% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 จำนวน 17,034 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน3,461 ราย คิดเป็น 20% คิคเป็นมูลค่าทุนทั้งสิ้น 73,332.21 ล้านบาท โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ธุรกิจเว็บหวยออนไลน์ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 1,763 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,345 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 900 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนก.ย.65 มีจำนวน 1,946 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 10,081.49 ล้านบาท ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 154 รายคิดเป็น8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 96 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 59 รายคิดเป็น 3% ตามลำดับ ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการไตรมาส 3/65 มีจำนวน 5,430 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 29,733.53 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 486 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 266 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 173 ราย คิดเป็น 3%

อย่างไรก็ตาม ทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนก.ย.65 ทั่วประเทศ จำนวน 846,954 ราย มูลค่าทุน 20.46 ล้านล้านบาท โดยกรมฯได้วิเคราะห์การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนก.ย.65 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เป็นไปตามภาพรวมของเศรษฐกิจ ได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และมาตรการในด้านต่างๆ สะท้อนได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศในเดือนกันยายนกว่า 1.3 ล้านคน รวมทั้งการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่หลายกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากประชาชนจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น (น้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม) และราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนของผู้ประกอบการ อีกทั้ง สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ และค่าขนส่งสาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคจากปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ของนิติบุคคล 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562-2564) ที่จะมีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุดในแต่ละปีและลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงคาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี 65 อยู่ระหว่าง68,000 – 72,000 ราย