UPA ทุ่มเงิน 817 ล้านบาท ลงทุนเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี – เครื่องขุดในประเทศลาว รวม 8,000 เครื่อง หนุนราคาหุ้นพุ่งกว่า 10% ทดสอบ 0.51 บาทต่อหุ้น นิวไฮในรอบ 3 ปี

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เช้านี้ (14 ก.พ.2565) ปรับขึ้นร้อนแรง โดยปรับขึ้นทำจุดสูงสุด (นิวไฮ) ในรอบ 3 ปีที่ 0.51 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 10.87% ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 300 ล้านบาท

นายวิชญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 ก.พ.2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี หรือการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining)

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 817.7 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ 32.708 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2565) ใน 2 รูปแบบ คือ

1. ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขอรับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี โดยลงทุนผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ในฐานะ Holding Company และบริษัทที่จะจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นการร่วมลงทุนกับ Asia Investment and Financial Services Sole Company Limited (AIFS) โดยมีรูปแบบการลงทุน ดังนี้

เพื่อให้เป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท และ AIFS จะถือหุ้นในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ (Singapore Holding) ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ Singapore Holding จะถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos Holding)

Laos Holding จะเข้าลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อขอรับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Operating Company) ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีโครงสร้างการลงทุนในหุ้น ดังนี้

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดโครงสร้างสำหรับการลงทุนในหุ้นดังนั้น โครงสร้างการลงทุนในหุ้นอาจจะแตกต่างจากที่บริษัท เปิดเผยข้างต้น โดยอาจมีทั้งการลงทุนโดยการถือหุ้น และการให้กู้ยืมในฐานะผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้สัดส่วนการถือหุ้นระหว่างบริษัท และ AIFS ในส่วนของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมหากการโครงสร้างสำหรับการลงทุนในหุ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ Operating Company จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนชี โดยบริษัท และ AIFS ได้เจรจากับหุ้นส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยแบ่งผลประโยชน์ตามที่ตั้งของเหมืองคริปโทเคอร์เรนชี โดย บริษัท และ AIFS ผ่าน Laos Holding จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ (เหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดได้) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้องทั้งหมดของ Operating Company ที่ได้รับจากเหมืองขนาด 30 เมกะวัตต์ โดยจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจฟฟ้าลาว จำนวน 30 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น

1) การซื้อไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ที่เหมืองที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสามารถรองรับเครื่องชุดคริปโทเคอร์เรนซีได้ถึง 6,000 เครื่อง

2) การซื้อไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ เพื่อสำรองการขยายโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนการดังกล่าว

ทั้งนี้ หุ้นส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของเหมืองของ Laos Holding และ Laos Holding ก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของเหมืองของหุ้นส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่นกัน

2. ลงทุนในเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนชี จำนวนไม่เกิน 2,000 เครื่อง เพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนชี โดยบริษัท มีหน้าที่จัดหาเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนชี และคู่สัญญามีหน้าที่ดำเนินการธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งรวมถึงการจัดหาและรับผิดชอบค่าไฟฟ้า คนงาน และค่าใช้จ่ายๆ อื่น ซึ่งรวมถึงค่าภาษีอากรทั้งหมด

โดยมีอัตราการแบ่งผลประโยชน์ 60 – 40 คือ บริษัท ได้รับผลประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 60 และคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 40 ของเหรียญที่สามารถขุดได้ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถรองรับเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซีได้ถึง 2,000 เครื่อง

การลงทุนในธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนชี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนให้หุ้น หรือการลงทุนในทรัพย์สินนั้น จะเป็นการขุดคริปโทเคอร์เรนซีสกุลบิตคอยน์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัท สามารถและอาจพิจารณาปรับเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซีบางส่วนเพื่อขุดคริปโทเคอร์เรนซีสกุลอื่น เช่น อีเธอร์ (Ether) หรือ ไลท์คอยน์ (Litecoin) ได้

ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้น และ การลงทุนในทรัพย์สิน เป็นการลงทุนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็นการลงทุนกับคู่สัญญาที่ต่างกัน และมิได้ใช้ทรัพย์สินร่วมกัน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด เป็นผู้กำหนดรูปแบบและวงเงินสำหรับการลงทุนในหุ้นและการลงทุนในทรัพย์สิน โดยสามารถทยอยลงทุนเป็นเฟสๆ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business